Bài tập trạng từ chỉ cách thức

  0

  Welcome to your Bài tập trạng từ chỉ cách thức

  1. Hầu hết các trạng từ chỉ cách thức được tạo ra bằng cách thêm -ly vào:

  2. Điền vào chỗ trống: He heard his neighbours shouting ______ vào nhau.

  3. Chọn trạng từ đúng nhất: The ballerina moved ____ as she danced.

  4. My family waited _____ for the train to arrive.

  5. I couldn’t hear my boyfriend because he was speaking too _______.

  6. Cặp từ nào dưới đây là trạng từ chỉ cách thức?

  7. Từ nào sai?

  8. Từ nào dưới đây là trạng từ chỉ cách thức?

  9. The dog slept____

  10. She answered ___