Bài tập từ vựng FLYERS Cambridge chủ đề “Meet the Flyers”

  0

  Welcome to your Bài tập từ vựng FLYERS Cambridge chủ đề “Meet the Flyers”

  Điền các từ cho sẵn vào đúng nghĩa tiếng Việt

  spend

  competition

  group

  month

  wonderful

  guess

  join

  rucksack

  language

  meet  1. Gặp gỡ:

  6. Tiêu (tiền):

  2. Tháng:

  7. Ngôn ngữ:

  3. Tham gia:

  8. Cuộc thi:

  4. Ba lô cỡ lớn:

  9. Tuyệt vời:

  5. Đoán:

  10. Nhóm: