Bài tập từ vựng tiếng anh lớp 2

  0

  Bài tập từ vựng tiếng anh lớp 2

  1. Do you like cake? - _________

  2. Is there a zebra? - ________

  3. Do you like zebras? - _________

  4. Do you like the zoo? - _________

  5. Are there some apples? - _________