Bài tập từ vựng tiếng Anh về toán học – Số học

  0

  Welcome to your Bài tập từ vựng tiếng Anh về toán học - Số học

  Điền nghĩa tiếng Việt thích hợp vào chỗ trống

  Rational fraction

  Vulgar fraction

  Significant figure 

  Odd number

  Directly proportional 

  Algebraic expression

  Decimal point