Bài tập và ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 học kỳ I – Quy tắc thêm đuôi -ing vào động từ

  0
  Bài luyện tập: Thêm đuôi -ing vào các động từ sau

  1. study ->
  2. watch ->
  3. cook ->
  4. sing ->
  5. have ->
  6. listen ->
  7. skip ->
  8. write ->