bài tập và ngữ pháp tiếng anh lớp 5 học kỳ I – Sắp xếp lại thứ tự các từ để có câu có nghĩa

  0
  Rearrange the words to form meaningful sentences

  favorite/Music/her/not/is.

  Rearrange the words to form meaningful sentences

  doesn't/football/Naomi/playing/like.

  Rearrange the words to form meaningful sentences

  Yesterday/up/late/he/woke.

  Rearrange the words to form meaningful sentences

  Birthday/my/I’m/to/on/visit/friend/going/her.

  Rearrange the words to form meaningful sentences

  Writes/Pen pal/Sebastian/a/usually/letter/to.