bài tập về từ vựng tiếng anh lớp 4 – Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời phù hợp nhất

  0
  Read the passage and answer the questions

  Ben is from class ______________.

  Read the passage and answer the questions

  He goes to school from ______________ to ______________.

  Read the passage and answer the questions

  His favorite subject is ______________.

  Read the passage and answer the questions

  What subjects did he study on Tuesday?

  Read the passage and answer the questions

  Yesterday evening, he ______________.