bài tập về từ vựng tiếng anh lớp 4 – Nghe đoạn audio sau và điền từ nghe được vào chỗ trống

    0
    Listen and fill in the blanks


    It’s (1) morning. Jim is going to go to (2) at half past (3) . He’s going to wear a white (4) and black (5) . He’s not going to wear a cap. He’s not going to (6) his (7) to school. He’s going to go by bus. After school, he’s not going to (8) TV. He’s going to do his homework.