Bài tập Viết về bạn thân – sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh

  0
  Hãy sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh

  10 years/each other/known/for/We/have.

  Hãy sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh

  Grey/has/he/hair/short.

  Hãy sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh

  Always/is/student/good grades/gets/Linda/a/that/hard-working.

  Hãy sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh

  And/because/generous/she/Yoko/I/of/proud/am/is/kind/very/always.

  Hãy sắp xếp các từ sau thành 1 câu hoàn chỉnh

  Boring/without/life/would/him/completely/my/be.