Bài tập với cấu trúc The last time

    0
    I. Sắp xếp các từ cho sẵn thành một câu hoàn chỉnh