cấu trúc warn

  0
  Name
  Email
  Bài tập: Dùng động từ “warn” dịch các câu sau sang tiếng Anh 


  1. Người ta đã khuyên họ đừng ăn mỡ nhiều quá.
  ->

  2. Cảnh sát báo cho mọi người trong thành phố biết là có thể sẽ có những chỗ nghẽn đường.

  ->

   

  3. Các chuyên gia thời tiết cảnh báo nước sẽ ngập nhiều hơn nếu mưa vẫn tiếp tục trong vài ngày tới.

  ->

   

  4. Chúng ta có thể dùng biển báo để cảnh báo ai đó về mối nguy hiểm.

  ->

   

  5. Mẹ tôi thường nhắc nhở tôi không nói chuyện với người lạ.

  ->

   

  Previous article bổ
  Next article However
  With a strong passion for languages, I want to share my experiences and knowledge on how to improve English proficiency effectively, so that every Vietnamese can be good at English.