Luyện tập trạng từ chỉ cách thức

  0
  Điền vào chỗ trống dạng đúng của trạng từ cách thức dựa vào tính từ có sẵn.

  1. proud ->  
  2. busy ->  
  3. good ->  
  4. hard ->  
  5. calm ->  
  6. hungry ->  
  7. cheerful ->  
  8. gentle ->