Ngữ pháp IELTS cho người mới bắt đầu – Chủ điểm 5: Câu bị động

    0

    Welcome to your Ngữ pháp IELTS cho người mới bắt đầu – Chủ điểm 5: Câu bị động

    Bài tập câu bị động: Hãy viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi.