Part 1: Vocabulary (Từ vựng)

    0
    2. Find at least five words or phrases related to the topic of education in the following text. Use your dictionary if necessary.

    Tìm ít nhất năm từ hoặc cụm từ liên quan đến chủ đề giáo dục trong văn bản sau. Sử dụng từ điển nếu cần.
    (Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo)