Vị trí của tính từ trong tiếng Anh

  0
  SẮP XẾP CÁC TỪ CHO SẴN DƯỚI ĐÂY THÀNH CÂU ĐÚNG

  1. dress / She / long / wedding / wore / white / a.

  2. woman / is / an / English / young / intelligent / She.

  3. This / sleeping / is / bag / black / a / new.

  4. He / house / bought /pink / big /beautiful / a.

  5.  brown / She / gave / wallet / him / small / leather / a.

  CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG.

  1. interesting

  2. new

  3. pink

  4. small

  5. big

  6. square

  7. Italian

  8. Vietnamese

  9. black

  10. long

  11. rectangle

  12. racing

  13. walking

  14. woolen

  15. old

  CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG.

  1. _____________

  2. _____________

  3. _____________

  4. _____________

  5. _____________