Bài tập thì quá khứ hoàn thành 5

  0

  After……………………………………………………………………………………

  Before……………………………………………………………………………………

  When…………………………………………………………………………………….

  By the time…………………………………………………………………………….

  Before………………………………………………………………………………….