Viết lại những câu sau với các cấu trúc “not until” và “only when”

  0

  Viết lại những câu sau với các cấu trúc “not until” và “only when”

  Name
  Email
  1. I didn't learn English until I was 7 years old. → It was not until

  2. It wasn't until I ate breakfast that I felt better.→ Not until

  3. I didn't eat dinner until I got home.→ Not until

  4. Not until 5 p.m this afternoon will we complete these tasks.→ It is not until

  5. It was not until I got home that I felt comfortable.→ Only when

  6. Not until the aeroplane arrives do we meet each other.→ Only when

  7. Only when I got to know him well did I know he was very kind.→ It was not until

  8. The baby doesn’t eat vegetables until his mother gets angry.→ Not until

  9. All workers will not work until they get a raise.→ Only when

  10. Not until I do exercise every morning does my health become better.→ It is not until

  11. It was not until last week that we started saving costs.→ Not until

  12. Carol never went to the cinema until she entered high school.→ Only when

  Previous article Bài tập 2: Chọn đáp án đúng
  Next article Bài tập 1: Chọn đáp án đúng cho những câu sau:
  Tốt nghiệp đại học FPT với chứng chỉ TOEFL 100. Từng làm sáng tạo nội dung hoàn toàn bằng tiếng Anh cho thương hiệu thời trang đến từ Pháp: Yvette LIBBY N'guyen Paris và Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam. Mục tiêu của tôi là sáng tạo ra những nội dung mang kiến thức về tiếng Anh độc đáo, bổ ích nhưng cũng thật gần gũi và dễ hiểu cho nhiều đối tượng người đọc khác nhau.