12 chủ điểm ngữ pháp ôn thi PET Cambridge thí sinh cần biết

B1 PET là chứng chỉ tiếng Anh cho thấy bạn đã nắm vững các kiến ​​thức cơ bản về tiếng Anh như đọc sách báo bằng tiếng Anh đơn giản, viết thư và email về các chủ đề hàng ngày, ghi chú cuộc họp v..v. Điều này đồng nghĩa với khả năng nắm chắc những chủ điểm ngữ pháp PET Cambridge nhất định.

PET thuộc level B1 trong khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR), bước đầu tiên của mức Người dùng ngôn ngữ độc lập (Independent User). Bài thi kiểm tra 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết của thí sinh.

danh-muc-12-chu-diem-ngu-phap-trong-bai-thi-pet-cambridge-thi-sinh-can-biet

Trong bài thi PET các kĩ năng sẽ xuất hiện đa dạng những cấu trúc ngữ pháp mà thí sinh cần hiểu rõ để đạt kết quả cao nhất có thể. Dưới đây là danh mục 12 chủ điểm ngữ pháp PET Cambridge được khuyến nghị mà thí sinh nhất định phải nắm vững để hoàn thành tốt bài thi. Hãy cùng ôn tập những mục ngữ pháp trọng điểm này và hoàn thành bài tập cuối bài viết với điểm số tối đa nhé!

1. Động từ khuyết thiếu

 • Can: diễn tả khả năng ai đó có thể làm gì đó, yêu cầu, sự cho phép

Eg: David can play the piano.

Can I have one soda, please?

Can I turn on the fan?

 • Could: diễn tả khả năng, phỏng đoán, yêu cầu lịch sự

Eg: We couldn’t go for a walk because it rained.

He could come tonight. (= Maybe he will come tonight)

Could I use your phone, please?

Cancould cùng được sử dụng để diễn ra khả năng, tuy nhiên can chỉ có thể sử dụng ở thì hiện tại, could chỉ có thể sử dụng ở thì quá khứ (chính vì khiếm khuyết các dạng ở quá khứ/hiện tại và tương lai, mà chúng được gọi là động từ khiếm khuyết hoặc khuyết thiếu.) Tuy nhiên, be able to được sử dụng để nói về khả năng ở cả các thì hiện tại, quá khứ và tương lai.

 • Would: diễn tả yêu cầu lịch sự

Would you show me the way to the fair, please?

 • Will: diễn tả lời đề nghị

Eg: I will make the travel arrangements. There’s no need to worry.

Shall: diễn tả gợi ý, lời đề nghị

Eg: Shall I make you dinner?

 • Should: diễn tả lời khuyên

You should accept their proposal.

 • May: diễn tả khả năng chuyện gì có thể xảy ra

Eg: It may be snowy tomorrow.

 •  Might: diễn tả khả năng chuyện gì có thể xảy ra

Eg: We might need a bigger hammer.

 • Have (got) to: diễn tả sự bắt buộc

EG: You have got to leave right now.

 • Ought to: diễn tả sự bắt buộc

Eg: You ought to return this book by next Monday.

 • Must: diễn tả sự bắt buộc

Eg: You must obey the law.

 •  Mustn’t: diễn tả sự cấm đoán

Eg: You mustn’t drive on the left in Vietnam.

 • Need: diễn tả sự cần thiết

Eg: I need some lettuce for the salad.

 • Needn’t: diễn tả sự không cần thiết

Eg: You needn’t wear uniform today.

 • Used to + infinitive: chỉ thói quen trong quá khứ

Eg: I used to smoke a packet a day but I stopped two years ago.

2. Các thì

 • Thì hiện tại đơn: diễn tả trạng thái, thói quen…(và các động từ không dùng ở thì tiếp diễn)
 • Thì hiện tại tiếp diễn: diễn tả kế hoạch và hoạt động trong tương lai, các hành động tại thời điểm nói
 • Thì hiện tại hoàn thành: diễn tả hành động vừa mới xảy ra với just, hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định thời gian với yet, already, never, ever; hành động chưa hoàn tất với forsince
 • Thì quá khứ đơn: diễn tả các hành động đã xảy ra và hoàn tất trong quá khứ
 • Thì quá khứ tiếp diễn: hai hay nhiều hành động diễn ra song song trong quá khứ; hành động đang diễn ra trong quá khứ thì bị một hành động khác xen vào, chia ở thì quá khứ đơn
 • Thì quá khứ hoàn thành: hành động xảy ra và hoàn tất trước một thời điểm/hành động trong quá khứ. Thì xuất hiện trong các câu chuyện hoặc thể gián tiếp (reported speech)
 • Diễn tả tương lai với going to
 • Diễn tả tương lai với thì hiện tại tiếp diễn (với các hành động đã có kế hoạch) hoặc thì hiện tại đơn (với các hành động đã có lịch trình)

Eg: They are coming to see us tomorrow.

The holidays start next week.

 • Diễn tả tương lai với will và shall: lời hứa, dự đoán…

3. Các thể của động từ

 • Thể khẳng định, phủ định, và nghi vấn
 • Thể mệnh lệnh
 • Động từ nguyên mẫu (động từ nguyên mẫu có hoặc không có to) sau động từ và tính từ

Eg: I hope to finish the course next month.

 • Danh động từ (dạng đuôi –ing) giữ chức năng chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu
 • Thể bị động ở thì hiện tại đơn (am/is/are done) và quá khứ đơn (was/were done)
 • Thể bị động của các động từ khuyết thiếu
 • Động từ có cả tân ngữ trực tiếp và gián tiếp (eg: give/take/send/bring/show)
 • Thể sai khiến với have/get: have somebody do something & get somebody to do something.

Eg: My father has me fix his phone.

My father gets me to fix his phone.

 • So/nor + trợ động từ

Eg: Tina’s finished her task – So have I.

I don’t want to go. – Nor do I.

4. Câu điều kiện

 • Câu điều kiện loại 0: An iron bar expands if/when you heat it.
 • Câu điều kiện loại 1: If you do that again, I’ll leave.
 •  Câu điều kiện loại 2: I would tell you the answer if I knew it/If I were you, I wouldn’t do that again.
Câu điều kiện loại 1

5. Câu gián tiếp đơn giản

 • Các câu trần thuật, câu hỏi và mệnh lệnh với các động từ say, ask, tell

Eg:He said that he felt ill.

I asked her if I could leave.

No one told me what to do.

 • Câu hỏi gián tiếp với từ know, wonder

Do you know what he said?

I wondered what he would do next.

6. Thể nghi vấn

 • Thể nghi vấn với What; What + danh từ

Eg: What number is your house?

 •  Where; When

Eg: Where are they going to take us to?

 • Who; Whose; Which

Eg: Who is the president of that company?

Whose laptop is this?

Which way is the wind blowing?

 • How; How much; How many; How often; How long; etc.

Eg: How did you figure it out?

 • Why

Eg: Why are you packing your things?

7. Danh từ

Eg: Some people find this more difficult than others.

I didn’t eat any meat

 • Danh từ trừu tượng

Eg: joy, anger, confidence

 • Danh từ ghép

Eg: bedroom, businesswoman

 • Cụm danh từ phức

a beautiful Christmas tree

 • Sở hữu cách

Eg: My parents’ house

 • Sở hữu cách kép

Eg: a friend of mine

8. Đại từ

 • Đại từ nhân xưng: I, you, we, they…
 • Đại từ sở hữu: mine, yours…
 • Đại từ phản thân: myself, himself…
 • Đại từ chỉ định: this, that, these, those
 • Đại từ bất định: some, any, something, one, etc.
 • Đại từ số lượng: one, something, everybody, etc.
 • Đại từ quan hệ: who, which, that, whom, whose
 • Các từ hạn định (determiners) bao gồm: mạo từ a(n), the, đại từ chỉ định, đại từ số lượng, tính từ sở hữu.

9. Tính từ

 • Các tính từ chỉ màu sắc, kích thước, hình dáng, chất lượng, xuất xứ
 • Tính từ vị ngữ (predicative): The house is huge.
 • Tính từ thuộc ngữ (attributive): a tasty meal
 • Tính từ so sánh hơn và so sánh hơn nhất
 • Các cấu trúc tính từ so sánh: (not) as … as, not … enough to, too … to …
 • Trật tự của tính từ: opinion – size – physical quality – shape – age – color – origin – material – type – purpose

Eg: She is a beautiful, tall, thin, young, black-haired, Scottish woman.

 • Phân từ có chức năng như tính từ: a dancing queen
 • Tính từ ghép: a short-sighted man

10. Trạng từ

 • Trạng từ chỉ cách thức: quickly, carefully
 • Trạng từ chỉ tần suất: often, never, twice a day
 • Trạng từ chỉ thời gian xác định: now, last week
 • Trạng từ chỉ thời gian bất định: already, just, yet
 • Trạng từ chỉ mức độ: very, too, rather
 • Trạng từ chỉ nơi chốn: here, there
 • Trạng từ chỉ phương hướng: left, right, along
 • Trạng từ chỉ trật tự: first, next
 • Vị trí của trạng từ: trước động từ, sau động từ, cuối mệnh đề
 • Trạng từ ở cấp so sánh hơn và hơn nhất.

11. Giới từ

 • Giới từ chỉ vị trí: to, on, inside, next to, at (home)
 • Giới từ chỉ thời gian: at, on, in, during
 • Giới từ chỉ phương hướng: to, into, out of, from
 • Giới từ chỉ cách thức, phương tiện: by, with
 • Cụm giới từ: at the beginning of, by means of
 • Giới từ đứng trước danh từ và tính từ: by car, for sale, at last
 • Giới từ đứng sau danh từ, tính từ và động từ: advice on, afraid of, laugh at, ask for

12. Từ nối

 • and, but, or, either … or
 • when, while, until, before, after, as soon as
 • because, since, as, for
 • so that, (in order) to, so, so … that, such … that
 • if, unless
 • although, while, whereas

Trong bài thi PET Cambridge, thực tế, thí sinh sẽ gặp nhiều cấu trúc ngữ pháp đa dạng hơn. Tuy nhiên 12 chủ điểm ngữ pháp PET Cambridge trên đây là những kiến thức nền tảng nhất mà Cambridge khuyến nghị thí sinh cần nắm vững để đạt điểm cao trong kì thi này.

Kiểm tra ngay vốn ngữ pháp tiếng Anh của bạn thông qua bài luyện tập của FLYER sau đây nhé!

BÀI TẬP NGỮ PHÁP PET CAMBRIDGE

PART 1. CHOOSE THE CORRECT WORD(S) TO FILL IN THE BLANKS

Dear Miss Michaels,

I have some questions for you. (1.)  the students in the class want to know about the presentation that is due on Wednesday. My presentation (2.)  5 minutes instead of 7. Is this a problem? Many of my friends (3.) about the same issue. We are worried. Presenting in class (4.)   very difficult and we want to make sure we understand your (5.) . Can you please write back soon? Thanks.
Molly

1. Each

One of

A few of

The number of

2. last

lasts

lasting

it lasts

3. concerns

to concern

is concerned

are concerned

4. seem

seems

seeming

to seem

5. guidelines

guideline

require

test

PART 2. CHOOSE THE CORRECT ANSWER

1. What Lucy did was _____ the teacher.

2. Tim was very sad because his best friend George _____ to Berlin the following day.

3. _________ for almost two hours, the ribs became tender and juicy.

4. The tribes were often _____ war with each other or with outside enemies.

5. The police arrived too late. The robbers ___________.

6. ______ your mind, please just give us a call.

7. I recommend getting to the park early. _____, we might not get a good place to see the fireworks.

8. Teenagers get more _______ addicted to the internet and social media.

9. Sam remembers that when he was in the 7th grade there was a bully in his class who _______ on him.

10. Ben’s mother wishes he ________ his stuff everywhere all the time. She’s tired of tidying up after him.

Mời phụ huynh tham khảo phòng luyện thi ảo Cambridge tại đây với lượng đề thi được biên soạn cập nhật liên tục để giúp con em mình ôn luyện vững vàng cho các kì thi tiếng Anh Cambridge https://flyer.vn/

Xem thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thuan Duong
Thuan Duonghttps://flyer.vn/
Làm việc với giáo viên bản ngữ trong các lớp tiếng Anh nhiều trình độ từ khi học đại học, hoàn thành chương trình cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐHNN – ĐHQG Hà Nội năm 2014, mình yêu thích tìm hiểu các nền tảng & công nghệ dạy-học tiếng Anh thú vị & mang tính thực tiễn cao.

Related Posts