Bỏ túi cách phân biệt cấu trúc “neither … nor” với “either … or” chỉ trong 5 phút 

Cấu trúc “Neither…nor”cấu trúc “either…or” rất thường hay bị nhầm lẫn với nhau. Trong bài viết này, FLYER sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết về cách dùng, những lưu ý cần biết và cách phân biệt chúng một cách đơn giản nhất. Ngoài ra cuối bài viết sẽ có bài luyện tập để ôn lại các kiến thức này. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Cấu trúc “neither … nor”

1.1. “Neither … nor” là gì?

Cấu trúc “neither…nor” có nghĩa là “không … cũng không”, “cả…và…đều không”. Diễn tả khả năng không được chọn, không xảy ra với hai sự vật sự việc hay hiện tượng được người nói đề cập tới. Cấu trúc này mang ý nghĩa phủ định.

cấu trúc neither nor
Cấu trúc “neither…nor”

Ví dụ:

 • Neither John nor his sister was going to the museum yesterday.

Cả John và em gái của anh ấy đều không đến bảo tàng ngày hôm qua.

 • Neither Daniel nor Mary will help you with your housework. They are both busy at the moment.

Cả Daniel và Mary đều sẽ không giúp bạn việc nhà. Cả hai đều bận rộn vào lúc này.

1.2. Cách dùng của cấu trúc “neither … nor”

1.2.1. Vị trí đầu câu

Cấu trúc:

Neither + Noun 1 + nor + Noun 2 + V 

Với cấu trúc “neither…nor” đứng ở đầu câu, động từ phải được chia theo danh từ thứ 2

Ví dụ: 

 • Neither John nor his friends are going to the party tonight.

Cả John và các bạn của cậu ấy đều không đến buổi tiệc tối nay.

 • Neither Jane nor her sister mentioned anything about their birthday.

Cả Jane và em gái cô ấy đều không đề cập bất cứ điều gì về sinh nhật của họ.

Cấu trúc “neither…nor" và ví dụ
Cấu trúc “neither…nor” và ví dụ

Đọc thêm: Cách chia động từ chuẩn xác nhất trong mọi trường hợp

1.2.2. Vị trí giữa câu 

Cấu trúc:

Neither + Noun/ Pronoun + nor + Noun/ Pronoun

Được sử dụng thường xuyên hơn so với vị trí đầu câu, cấu trúc “neither…nor” khi nằm ở vị trí giữa câu được dùng để nối hai danh từ hoặc hai đại từ.

Ví dụ: 

 • She eats neither bread nor noodles.

Cô ấy không ăn bánh mì cũng không ăn bún.

 • My friends like neither badminton nor baseball.

Bạn bè của mình không thích cầu lông cũng không thích bóng chày.

2. Cấu trúc “either … or”

2.1. “Either … or” là gì?

Cấu trúc “either… or” có được dịch và hiểu nôm na trong tiếng Việt là “hoặc…hoặc”. Được dùng để đưa ra khả năng rằng có thể c đồng thời 2 đối tượng, sự vật, sự việc được nhắc đến.

cấu trúc either or
Cấu trúc “either…or”

Ví dụ:

 • I will study either Spanish or French.

Mình sẽ học tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Pháp.

-> Chủ thể “I” có thể sẽ học một trong hai thứ tiếng “Tây Ban Nha” hoặc “tiếng Pháp”.

 • Either her mother or her father is a lawyer.

Mẹ cô ấy hoặc cô cô ấy là một luật sư.

2.2. Cách dùng của cấu trúc “either … or”

2.2.1. Vị trí đầu câu

Cấu trúc:

Either + Noun 1 + or + Noun 2 + V 

Cấu trúc “either … or” thường được đặt ở vị trí đầu câu. Lúc này chúng ta lưu ý chia động từ theo danh từ thứ 2.

cấu trúc either or
Cấu trúc “either…or” và ví dụ

Ví dụ:

 • Either Daniel or Anne was at the party.

Daniel hoặc Anne đều ở bữa tiệc.

 • Either my Mom or my sister will cook dinner.

Mẹ mình hoặc chị gái mình sẽ nấu bữa tối.

2.2.2. Vị trí giữa câu

Cấu trúc:

Either + Noun/ Pronoun + or + Noun/ Pronoun

Cấu trúc “either…or” cũng có thể đứng ở vị trí giữa câu để nối 2 từ hoặc cụm từ cùng là danh từ hoặc cùng là đại từ.

Ví dụ:

 • I want to stay here with either Jane or Mary. 

Tôi muốn ở lại đây với Jane hoặc Mary.

 • We don’t have enough time. We can either have lunch or have a shower.

Chúng ta không có đủ thời gian. Chúng ta có thể ăn trưa hoặc đi tắm.

cấu trúc either or
Cấu trúc “either…or” ví dụ

3. Cấu trúc Neither sử dụng trong câu đảo ngữ

Câu đảo ngữ là một dạng bài khá phổ biến trong những đề thi tiếng Anh. Hãy cùng tìm hiểu cấu trúc “neither nor” được sử dụng trong câu đảo ngữ như thế nào nhé.

Cấu trúc:

S­1 + V ­(phủ định) + Neither/ Nor + Trợ động từ (khẳng định) + S2.

Neither + Trợ động từ + S + V1 (khẳng định) + nor + V2 (khẳng định).

cấu trúc neither nor trong câu đảo ngữ
Cấu trúc neither nor đảo ngữ

Ví dụ:

 • They don’t like vegetables, and neither/ nor do I.

Họ không thích rau, và tôi cũng vậy.

 • Neither can she sing nor play any musical instruments.

Cô ấy không biết hát cũng không biết chơi bất kỳ nhạc cụ nào.

4. Phân biệt cấu trúc “either … or” với “neither … nor”

Đặc điểmCấu trúc “neither…nor”Cấu trúc “either…or”
Cấu trúc– Neither + danh từ 1 + nor + danh từ 2 + V
– Neither + danh từ/ đại từ 1 + nor + danh từ/ đại từ 2
– Either + danh từ 1 + or + danh từ 2 + V
– Either + danh từ/ đại từ 1 + or + danh từ/ đại từ 1
NghĩaKhông … cũng khôngHoặc…hoặc
Cách dùngDiễn tả khả năng không được chọn, không xảy ra với hai sự vật sự việc hay hiện tượng được người nói đề cập tới. Cấu trúc này mang ý nghĩa phủ định.Được dùng để đưa ra khả năng rằng có thể xảy ra đồng thời 2 đối tượng, sự vật, sự việc được nhắc đến.
Ví dụ– Neither John nor his friends are going to the party tonight.
(Cả John và các bạn của cậu ấy đều không đến buổi tiệc tối nay.)
– My friends like neither badminton nor baseball.
(Bạn bè của mình không thích cầu lông cũng không thích bóng chày.)
– I will study either Spanish or French.
(Mình sẽ học tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Pháp.)
– Either my Mom or my sister will cook dinner.
(Mẹ mình hoặc chị gái mình sẽ nấu bữa tối.)
Bảng phân biệt cấu trúc “either … or” với “neither … nor”

5. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc “neither…nor” và “either…or”

5.1. Chuyển đổi giữa “neither … nor” và “either … or”

Cấu trúc “neither… nor” có thể được chuyển đổi sang cấu trúc “either… or” bằng công thức như sau:

Neither…nor… = Not either…or…

Chuyển đổi giữa cấu trúc “neither … nor” và “either … or"
Neither…nor… = Not either…or…

Lưu ý:

Khi “either” đứng ở vị trí cuối câu, sau trợ động từ và ở dạng phủ định. “Neither” đứng sau từ nối 2 vế câu (thường là từ “and”), sau đó đến trợ động từ, động từ chính.

Ví dụ:

 • John doesn’t study there, and neither does Anne.

John không học ở đó, và Anne cũng vậy.

=> John doesn’t study there, and Anne doesn’t either.

John không học ở đó, và Anne cũng không.

 • Tom doesn’t want to wake John up, and Lisa doesn’t either.

Tom không muốn đánh thức John, và Lisa cũng không.

=> Tom doesn’t want to wake John up, and neither does Lisa.

Tom không muốn đánh thức John, và Lisa cũng vậy.

Trong câu có sử dụng “neither” thì trợ động từ nằm sau “neither” không được sử dụng ở dạng phủ định (không dùng “not”), vì bản thân “neither” đã mang ý nghĩa phủ định rồi.

Ví dụ: 

 • Câu sai: Neither Linda nor her friend wasn’t going to the library yesterday.
 • Câu đúng: Neither Linda nor her friend was going to the library yesterday.

Cả Linda và các bạn của cô ấy đều không đến thư viện vào hôm qua.

5.2. Khi “neither” và “either” đứng một mình

Thay vì đi cùng cấu trúc “neither…nor” hay cấu trúc “either…or”, “neither”, “either” còn có thể đứng một mình mà vẫn mang ý nghĩa như trên. Hãy cùng tìm hiểu cụ thể hơn trong phần này nhé.

5.2.1. “Neither” đứng một mình

“Neither” vẫn mang tính phủ định khi đứng một mình như cấu trúc “neither…nor”. Mang ý nghĩa là “không cái nào, không cái nào trong hai, chẳng người nào”.

Khi “neither” đứng một mình, danh từ (hay đại từ) theo sau “neither” ở dạng số ít, động từ trong câu sẽ được chia theo chủ ngữ.

Ví dụ: 

 • Neither my brother knows how to do this exercise.

Cả hai anh trai mình đều không biết cách giải bài tập này.

 • Neither one of us can understand Spanish.

Không ai trong chúng tôi có thể hiểu được tiếng Tây Ban Nha.

5.2.2. “Either” đứng một mình

“Either” khi đứng một mình sẽ mang ý nghĩa khẳng định. Dùng để chỉ một người hoặc một sự vật trong số những người, sự vật được nhắc đến. Danh từ (hay đại từ) ở sau “either” dụng ở dạng số ít, động từ theo sau sẽ chia theo chủ ngữ.

Ví dụ: 

 • I’ve bought two cups of coffee, you can have either.

Mình đã mua hai tách cà phê, bạn có thể lấy một trong hai.

 • Either member in this group is under 15. 

Một trong số các thành viên trong nhóm này dưới 15 tuổi. 

6. Bài tập về cấu trúc neither…nor… và cấu trúc either…or…

Bài tập 1: Điền neither, nor, either, or vào chỗ trống

1. the US Czech are in Asia.

2. Let’s meet on Tuesday or Wednesday.

3. They weren’t at of the bookstores.

4. Jane Daniel was at home.

5. of these answers is correct. You need to try again.

6. it will rain tonight, it won’t rain.

7. The skirt was too large, nor too small.

8. of these movies were interesting. They were both very boring.

9. of my classmates could come to your birthday party. They were both busy.

10. I don’t like of those three coffee shops.

11. dogs cats are allowed in the restaurant.

12. We can take a flight at two o’clock or four-thirty.

13. Danang nor Ho Chi Minh city is the capital city of Vietnam.

14. today or tomorrow is a good day to meet.

15. I can’t find of my pens.

Bài tập 2: Viết lại câu sử dụng cấu trúc “neither…nor” hoặc “either…or”

1. John and Daniel didn't keep her secrets. (neither…nor)

2. Tommy should apologize or leave. (either...or)

3. Mary isn't very considerate. Neither is Daniel. (neither...nor)

4. Tommy used to date Anne. Or was it Mary? (either...or)

5. Jane never listens to or advises her friends when they have problems. (neither...nor)

6. June doesn’t like fruits. I don’t like fruits either. (neither…nor)

7. We could have lunch at home. We could also go to the restaurant to eat. (either… or)

8. She doesn’t like dogs or cats. (neither…nor)

9. I’m going to buy one of these skirts. One is pink, the other is black. (either…or)

10. Jane hasn’t got a computer. Tommy hasn’t got one, either. (neither…nor)

11. Is that her name Mary? Or is it Rachel? It’s one of the two. (either…or)

12. I’m not in Ha Noi city. I’m not in Ho Chi Minh city. (either…or)

13. She can leave Scotland today or she can leave Scotland tomorrow – whichever you prefer. (either…or)

14. John hasn’t got a smartphone. Peter hasn’t got one either. (neither…nor)

15. John doesn’t play badminton and he doesn’t play basketball. (neither…nor)

Lời kết

Bài viết trên đã tổng hợp toàn bộ các kiến thức về cách dùng của cấu trúc “neither … nor” và “either … or”. Hy vọng thông qua bài viết bạn đã phân biệt được 2 cấu trúc này một cách rõ ràng và không còn bị nhầm lẫn nữa. Nên nhớ rằng “neither” mang tính phủ định, còn “either” mang tính khẳng định. Để luyện tập và kiểm tra lại kiến thức, các bạn hãy hoàn thành bài tập có ngay trong bài viết này nhé.

Cùng ghé thăm ngay Phòng luyện thi ảo FLYER, chỉ với vài bước đăng ký đơn giản là bạn đã có thể  sử dụng không giới hạn các đề thi được FLYER xây dựng và cập nhật liên tục. Tại đây bạn sẽ được trải nghiệm phương pháp ôn luyện tiếng Anh mới, kết hợp các tính năng mô phỏng game và đồ họa cực “cool” . Với FLYER, việc ôn luyện tiếng Anh sẽ thú vị hơn bạn từng nghĩ nhiều đó.

>>> Xem thêm:

Comments

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Lương
Nga Lương
"A journey is best measured in memories rather than miles."

Related Posts