25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh: CD10: Bài tập câu hỏi đuôi

  0
  Thêm câu hỏi đuôi cho các mệnh đề sau

  1. Let’s go on a picnic, ?
  2. Old people should exercise as much as possible, ?
  3. Bring a wine with you to the housewarming party, ?
  4. I think it’s going to snow, ?
  5. He got drunk at the party, ?
  6. Don’t smoke, ?
  7. Don’t drink coffee too much, ?