25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh: CD11: Bài tập so sánh

  0
  Chọn đáp án đúng

  1. The faster he runs, ____________

  2. Of all athletes, Tony is ______

  3. The faster they finish, ____________

  4. It gets _______ when the summer comes.

  5. Ho Chi Minh is _____ city in Viet Nam.