Bài tập 1: Nghe đoạn hội thoại trên và chọn đáp án thích hợp

  0

  Bài tập 1: Nghe đoạn hội thoại trên và chọn đáp án thích hợp

  1. The orientation meeting

  2. Attendance at lectures is

  3. Tutorials take place

  4. The lecturer’s name is