Bài tập 1000 từ vựng IELTS theo chủ đề 20

  0
  Dựa vào bảng từ vựng, những khái niệm sau mô tả từ tiếng Anh nào?

  1. người thích cảm giác mạnh:
  2. bi quan:
  3. vô ý vô tứ:
  4. người trưởng thành:
  5. bốc đồng:
  6. người hay dậy sớm: