Bài tập 2: Các hoạt động hàng ngày trong tiếng Anh

    0

    1.  

    A. get dressed

    B. get undressed
    Đáp án:  

    1.  

    A. leave home

    B. leave room
    Đáp án:  

    1.  

    A. hang on the clothes

    B. hang the clothes on
    Đáp án:  

    4.

    A. wake up

    B. get up
    Đáp án:  

    1.  

    A. have dinner

    B. eat dinner
    Đáp án:  

    1.  

    A. take a bus

    B. catch a bus
    Đáp án:  

    1.  

    A. cooks a meal

    B. cook a meal
    Đáp án:  

    8.

    A. set an alarm

    B. set the alarm
    Đáp án: