Bài tập 2: Các hoạt động hàng ngày trong tiếng Anh

  0

  1.  

  A. get dressed

  B. get undressed
  Đáp án:  

  1.  

  A. leave home

  B. leave room
  Đáp án:  

  1.  

  A. hang on the clothes

  B. hang the clothes on
  Đáp án:  

  4.

  A. wake up

  B. get up
  Đáp án:  

  1.  

  A. have dinner

  B. eat dinner
  Đáp án:  

  1.  

  A. take a bus

  B. catch a bus
  Đáp án:  

  1.  

  A. cooks a meal

  B. cook a meal
  Đáp án:  

  8.

  A. set an alarm

  B. set the alarm
  Đáp án: