Bài tập 2 Cách đọc giờ trong tiếng Anh

  0

  1. What time is it now?

  Đáp án:

  1. What time is the girl’s swimming lesson?

  Đáp án:

  1. When will the girl have a piano lesson?

  Đáp án: