Bài tập 3 Cách đọc giờ trong tiếng Anh

  0

  Giờ hơn: số phút + minutes + past + số giờ

   VD: 1:02 => two minutes past one.

  1. 1:06
  2. 2:13
  Giờ kém: số phút + minutes + to + số giờ. (Nhớ là bội số của 5 thì bỏ minutes nhé)

  VD: 2 giờ kém 5 => five to two.

  3. 3 giờ kém 10

  4.  giờ kém 17

  Giờ khắc (15 phút): A quarter to/ past + số giờ.

  5. 10:15

  6. 10 giờ kém 15

  7. 11:15

  Giờ rưỡi (sử dụng "half past")

  8. 2:30

  9. 5:30