Bài tập 2: Chọn “True” hay “False”

  0

  Bài tập 2: Chọn “True” hay “False”

  1. “As far as” là một cụm từ trong tiếng Anh dùng để biểu đạt ý nghĩa “theo như”, “dựa theo”, “xa như”.

  2. “As far as” thường nằm ở đầu câu và làm cơ sở cho ý chính trong mệnh đề tiếp theo của câu.

  3. Bạn không thể dùng “as far as” đề nói về 1 địa điểm cụ thể đã được đề cập trước đó.

  4. “As far as” không thể dùng để nói về một sự việc diễn ra trong phạm vi nào đó

  5. Có thể dùng “as far as” để nói về một khoảng cách