Bài tập 2: Chọn “True” hoặc “False”

  0

  Bài tập 2: Chọn “True” hoặc “False”

  1. Trong tiếng Anh, thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (past perfect continuous tense) được dùng để diễn đạt một hành động đã và đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành động khác.

  2. Ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, một hành động đã kết thúc trong quá khứ và một hành động vẫn đang tiếp diễn ở hiện tại.

  3. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn có thể dùng để diễn tả hành động/sự việc nào đó là nguyên nhân cửa một hành động/sự việc khác trong quá khứ.

  4. “Until then” là một dấu hiệu dùng để nhận biết thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

  5. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn có thể dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Dùng để nhấn mạnh tính biểu cảm của một hành động liền trước hành động sau.