Bài tập 3: Phân biệt thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành

  0

  Bài tập 3: Phân biệt thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành

  1. Có chứa cấu trúc “had + past participle”

  2. Diễn tả quá trình một hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài liên tục đến một thời điểm khác trong quá khứ.

  3. Diễn tả một hành động/sự việc diễn ra để làm tiền đề chuẩn bị cho một hành động/sự việc khác.

  4. Sử dụng trong câu điều kiện loại 3

  5. Dùng với mệnh đề “wish”, thể hiện ước muốn khác với điều đã xảy ra trong quá khứ.