Bài tập 4: Phân biệt thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  0

  Bài tập 4: Phân biệt thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

  1. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nhưng hành động đó vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đến thời điểm hiện tại và có thể kéo dài đến tương lai.

  2. Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn tiếp tục đến hiện tại (nhấn mạnh tính liên tục của sự việc)

  3. Diễn tả hành động/sự việc nào đó là nguyên nhân cửa một hành động/sự việc khác trong quá khứ.

  4. Diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Dùng để nhấn mạnh tính tiếp diễn của một hành động liền trước hành động sau.

  5. Diễn tả một hành động/sự việc đã kết thúc ở quá khứ, nhưng vẫn ảnh hưởng đến kết quả ở hiện tại.