Bài tập 3: Chọn “True” hay “False”

  0

  Bài tập 3: Chọn “True” hay “False”

  1. “As a result” có nghĩa là “kết quả là, vì vậy, …” thể hiện khi một điều gì đó xảy ra vì điều gì khác. Nói cách khác, “as a result” là cụm từ để mô tả “nguyên nhân và kết quả” (cause and effect).

  2. “As a result” thường dùng như một cụm trạng từ liên kết (conjunctive adverbial phrase) để chỉ mối quan hệ nguyên nhân kết quả.

  3. “As a result” không thể đặt ở vị trí giữa câu

  4. Không cần đặt dấu phẩy sau cụm từ “as a result”

  5. Sau “as a result of” là một danh từ, cụm danh từ, hoặc động từ thêm “-ing”.