Bài tập 3: Chọn “True” hay False”

  0

  Bài tập 3: Chọn “True” hay False”

  1. “Diabetes” là một loại bệnh

  2. “Dentifrice” là một loài động vật

  3. “Drizzle” là một hiện tượng thời tiết

  4. “Dancer” là một nghề nghiệp

  5. “Dapper” là một loài thực vật