Bài tập 5: Hoàn thành những câu sau với các từ cho sẵn

    0

    Bài tập 5: Hoàn thành những câu sau với các từ cho sẵn

    earns  - eels - earrings - ebb - extinct

    1. The water level in the river will … during the drought.