Bài tập 4: Điền từ thích hợp để hoàn tất các thành ngữ sau

  0

  Bài tập 4: Điền từ thích hợp để hoàn tất các thành ngữ sau

  1. Every man for …

  2. Eat someone’s …

  3. … in the room

  4. Every man and his …

  5. …has left the building