Bài tập 5: Sắp xếp thứ tự của các loại trạng từ trong câu vào vị trí phù hợp

  0

  Bài tập 5: Sắp xếp thứ tự của các loại trạng từ trong câu vào vị trí phù hợp

  Trạng từ chỉ tần suất

  Trạng từ chỉ cách thức 

  Trạng từ chỉ mục đích

  Trạng từ chỉ thời gian 

  Trạng từ chỉ nơi chốn

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.