Bài tập 4: Nối các trạng từ sau vào đúng nhóm của chúng

  0

  Bài tập 4: Nối các trạng từ sau vào đúng nhóm của chúng

  a. Trạng từ chỉ cách thức
  b. Trạng từ chỉ thời gian
  c. Trạng từ chỉ nơi chốn
  d. Trạng từ chỉ tần suất
  e. Trạng từ chỉ mức độ
  f. Trạng từ chỉ số lượng
  g. Trạng từ nghi vấn
  h. Trạng từ liên hệ

  1. However

  2. Only

  3. Seldom

  4. Perhaps

  5. Gradually

  6. Badly

  7. Immediately

  8. Arround