Bài tập chuyển câu trực tiếp thành câu tường thuật với "Told"

    0

    Welcome to your Bài tập chuyển câu trực tiếp thành câu tường thuật với "Told"

    “Open your books,” Anne said.

    “I don’t like eating fish,” she said.