Bài tập và ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 học kỳ II phần 1

  0
  Bài 1: Sử dụng các câu sau đây để trả lời tình huống từ 1-8.

  She is going to win.

  I’m going to be ill.

  I’m not going to be ill.

  It’s going to rain.

  You are going to fail.

  It isn’t going to rain.

  You aren’t going to fail.

  He isn’t going to win.

  1. There are many clouds.
  2. Why don’t you study for the exams?
  3. I’m so tired.
  4. The sun is shining.
  5. You are learning so hard.
  6. I’m OK.
  7. She is playing so well.
  8. He is the worst tennis player of all.

  Bài 2: Dùng từ gợi ý để đặt câu hỏi với “ How much” và trả lời.

  Ví dụ: book/ 20,000đ

  -> How much is the cap? – It’s twenty thousand dong.

  1. Red jacket/ 150,000đ
  2. Pen/ 2,500đ
  3. White skirt/ 75,000đ
  4. These jumpers/ 300,000đ
  5. Black shoes/ 200,000đ
  6. Her sandals/ 115,000đ

  Bài 3: Viết từ trong ngoặc dưới dạng so sánh hơn.

  1. An elephant is   (big) than a dog.
  2. A snake is  (long) than a cat.
  3. I’m   (thin) than my mother.
  4. My father is   (old) than my uncle.
  5. A pig is (fat) than a chicken.
  6. She is   (young) than me.

  Bài 4: Hoàn thành bảng dưới đây.

  We write

  We say

  22/1

  6/6

  The first of August

  The fourteenth of December

  3/2

  Bài 5: Điền IN/ ON/ AT vào chỗ trống.

  1. My sister was born 2001 
  2. We don’t have to go to school Sunday. 
  3. weekends, my family goes for a picnic. 
  4. Christmas is December. 
  5. My friends and I go to the cinema Saturday afternoon. 
  6. I get up six o’clock. 
  7. Vietnamese women’s day is twentieth of October. 

  Bài 6: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh ở thì quá khứ đơn/ quá khứ tiếp diễn.

  1. Nam/ is swimming/ 4 p.m/ yesterday.  
  2. Hoa/ get up/ 7 o’clock.  
  3. My mother/ cook/ noodles/ dinner.  
  4. Mr. Lam/ is sleeping/ 2 a.m/ last night.  
  5. Do/ you/ buy/ new/ phone?