bài tập ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

  0
  Bài tập ôn luyện: Chọn đáp án đúng nhất cho những câu sau đây

  1. I____to school on foot.

  2. They_____meal.

  3. She______to music.

  4. We______to Ha Noi.

  5. John_____breakfast in the kitchen.

  6. We______some photos

  7. Mai and Lan _______dinner in the kitchen

  8. My mother_____me to clean my room