bài tập ngữ pháp tiếng Anh tiểu học

  0
  Bài tập ôn luyện: Chọn đáp án đúng nhất cho những câu sau đây

  1. She is_______

  2. He is 50 but he looks so_____

  3. Today is very_____

  4. This question is too______

  5. She drives too____