Bài tập tiếng Anh lớp 3 – Đại từ nhân xưng

  0
  Điền đại từ thích hợp vào chỗ trống (1 số câu có thể có 2 đáp án)

  1. / are playing video games.
  2. Lan is my best girlfriend. goes to my house everyday.
  3. am a student.
  4. My family has a dog. call it “Coco”.
  5. My father is a doctor. works in a hospital.