Bài tập tiếng Anh lớp 4 học kỳ II – Chọn từ khác loại

  0
  Chọn từ khác với những từ còn lại.


  Câu 1:

  Câu 2:

  Câu 3:

  Câu 4:

  Câu 5:

  Câu 6: