Bài tập tiếng Anh lớp 8 – Đọc và trả lời câu hỏi

  0

  Welcome to your Bài tập tiếng Anh lớp 8 - Đọc và trả lời câu hỏi

  Đọc đoạn hội thoại và trả lời các câu hỏi sau

  Where are Nick, Duong, and Chau?

  What is the subject of Dr.Nelson’s talk?

  What fields are science and technology greatly changing?

  What did Nick’s dad tell him?

  What did Chau’s science teacher say?