Bài tập tiếng Anh lớp 8 – Đọc và xác định câu đúng/sai

  0

  Welcome to your Bài tập tiếng Anh lớp 8 - Đọc và xác định câu đúng/sai

  Đọc đoạn hội thoại sau và điền T vào đáp án đúng, F vào đáp án sai

  1. Phuc, Mai and Nick wanted to see a film today at Galaxy cinema.
  2. Only Mai and Phuc watched the film.
  3. Nick was asleep at home at that time.
  4. Mai and Phuc could not reach Nick on the phone.
  5. Nick went to the wrong Galaxy cinema.
  6. Nick will not be able to go to the cinema at 2.30 p.m. this Sunday because he will be having a class.