Bài tập tính từ/ trạng từ trong so sánh

  0
  Xác định loại của các tính từ/ trạng từ sau.

  1. good

  (tính từ)

  2. thoughtfully

  (trạng từ)

  3. little

  (tính từ)

  4. social

  (tính từ)

  5. hard

  (tính từ/ trạng từ)

  6. creative

  (tính từ)

  7. healthily

  (trạng từ)

  8. thin

  (tính từ)

  9. easy

  (tính từ)

  10. friendly

  (tính từ)