Bài tập so sánh hơn

  0
  Chuyển các tính từ/ trạng từ sau sang dạng so sánh hơn.

  1. tired ->
  2. funny ->
  3. near ->
  4. badly ->
  5. fantastic ->
  6. careless ->
  7. hard ->
  8. strongly ->
  9. nice ->
  10. well ->
  11. cool ->
  12. far ->
  13. much ->
  14. happily ->
  15. special ->