Bài tập từ viết tắt trong tiếng Anh

  0
  fa nghĩa là gì?

  www là viết tắt của...?

  idk là gì?

  mr là gì?

  unesco là tên viết tắt của tổ chức nào?

  apec là tên viết tắt của tổ chức nào

  btw là gì?

  brb là gì?