Bài tập Từ viết tắt tiếng Anh

  0
  Dựa vào bảng 4.1

  1. Mr.
  2. Mrs.
  3. no.
  4. tel.
  5. B.4

  Dựa vào bảng 4.2

  1. F.Y.I
  2. T.Y
  3. thx.
  4. D.M
  5. abt.

  Dựa vào bảng 5.

  1. e.g  
  2. viz.  
  3. C.V  
  4. P.S  
  5. etc.