bài tập về bảng phiên âm – Nghe đoạn audio sau và chọn đáp án phù hợp cho các câu sau

  0
  Listen and choose the best answer

  Âm mà bạn nghe được là ______________.

  Listen and choose the best answer

  Âm mà bạn nghe được là ______________.

  Listen and choose the best answer

  Âm mà bạn nghe được là ______________. 

  Listen and choose the best answer

  Âm mà bạn nghe được là ______________.

  Listen and choose the best answer

  Âm mà bạn nghe được là ______________.