bài tập về cách đánh trọng âm trong tiếng anh

  0
  Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại

  Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại

  Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại

  Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại

  Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại

  Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại

  Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại

  Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại

  Chọn từ có trọng âm khác với những từ còn lại